Uncategorized

งานติดตั้งวัสดุทนไฟ (Refractory)

งานที่1 : ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาเผาเชื้อเพลิง (โรงงานไฟฟ้า GLOW ระยอง)

1. รื้อถอนคอนกรีตทนไฟที่มีมีการติดตั้งก่อนหน้า ออกทั้งหมด 
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาเผาเชื้อเพลิง 1
2. เทคอนกรีตทนไฟตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาเผาเชื้อเพลิง 2

งานที่2 : ติดตั้งคอนกรีตทนไฟท่อ OPH

1.ขึ้นแบบสำหรับเทคอนกรีตทนไฟ และเทคอนกรีตทนไฟ
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟท่อ OPH 1
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟท่อ OPH 2

งานที่3 : ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 1

1. รื้อถอนคอนกรีตทนไฟและแผ่นแคลเซียมซิลิเกตที่มีการติดตั้งก่อนหน้า ออกทั้งหมด 
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 1-1
3. ติดตั้งแผ่นแคลเซียมซิลิเกต(ชั้นที่1) 
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 1-3
2. เชื่อมหนามเตย (anchor)
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 1-2
4. ก่ออิฐทนไฟ (ชั้นที่2) และเทคอนกรีตทนไฟ (ชั้นที่3)
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 1-4

งานที่4 : ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2

1. รื้อถอนคอนกรีตทนไฟและแผ่นแคลเซียมซิลิเกตที่มีการติดตั้งก่อนหน้า ออกทั้งหมด 
2. เชื่อมหนามเตย (anchor)
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-1
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-2
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-3
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-4
3. ติดตั้งแผ่นแคลเซียมซิลิเกต(ชั้นที่1)
4. ก่ออิฐทนไฟ (ชั้นที่2) และเทคอนกรีตทนไฟ (ชั้นที่3) 
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-5
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-6
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-7
ติดตั้งคอนกรีตทนไฟเตาหลอมอะลูมินียม 2-8

งานที่5 : ติดตั้งคอนกรีตทนไฟ BOILER

1. รื้อถอนคอนกรีตทนไฟและแผ่นแคลเซียมซิลิเกตที่มีการติดตั้งก่อนหน้า ออกทั้งหมด 
2. เชื่อมหนามเตย (anchor)
3. ขึ้นแบบเพื่อเทคอนกรีตทนไฟ 
ผ้ากันไฟ
ผ้ากันไฟ
ผ้ากันไฟ
ติดตั้งคอนกรีตทนความร้อน BOILER 4

งานที่6 : งานซ่อมบำรุงเตาหลอมอะลูมิเนียม

1. สกัดอะลูมิเนียมบนผนังเตาออกทั้งหมด 
2. ทาเคลือบผิวผนังคอนกรีต (coating) เพื่อไม่ให้คราบตะกันอะลูมิเนียมติดที่ผิวผนังคอนกรีต
ผ้ากันไฟ
ผ้ากันไฟ
ผ้ากันไฟ
ผ้ากันไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *