Uncategorized

งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน (insulation installation)

งานที่1 : ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน (DUCT)

1. ติดตั้งฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) บนพื้นผิวท่อ
ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน 1
2. เมื่อติดตั้งฉนวนใยหินเรียบร้อย ได้ทำการหุ้มชั้นนอกด้วยสังกะสี (Zinc cladding) 
ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน 2

งานที่2 : ติดตั้งฉนวน Ceramic module เตาอบ

1.ติดตั้งฉนวน Ceramic module บนพื้นผิวของเตาหลอม
ติดตั้งฉนวน Ceramic module เตาอบ 2
1. ติดตั้งฉนวน Ceramic module บนพื้นผิวของเตาหลอม
ติดตั้งฉนวน Ceramic module เตาอบ 1

งานที่3 : ติดตั้งฉนวนเตาอบขนม

1. ติดตั้งฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) บนพื้นผิวท่อ
ติดตั้งฉนวนเตาอบขนม 1
2. เมื่อติดตั้งฉนวนใยหินเรียบร้อย ได้ทำการหุ้มชั้นนอกด้วยสแตนเลส (Stainless cladding)
ติดตั้งฉนวนเตาอบขนม 2

งานที่4 : ติดตั้งฉนวนท่อไอเสียและปล่องควัน (PTT วังน้อย)

1. ขึ้นรูปท่อสแตนเลส 
ติดตั้งฉนวนท่อไอเสียและปล่องควัน 1
2. ติดตั้งฉนวน ceramic fiber ภายในผนังท่อ และหุ้มฉนวนด้วย ceramic cloth
ติดตั้งฉนวนท่อไอเสียและปล่องควัน 2
3. ติดตั้งและประกอบท่อไอเสีย
ติดตั้งฉนวนท่อไอเสียและปล่องควัน 3

งานที่5 : ติดตั้งฉนวนเตาอบสุญญากาศ

1. ติดตั้งฉนวน ROCKWOOL และ Cladding ด้วย แผ่นสังกะสี
ติดตั้งฉนวนเตาอบสุญญากาศ1 (1)
ติดตั้งฉนวนเตาอบสุญญากาศ2 (1)

งานที่6 : ติดตั้งฉนวนผนังเรือ

1. นำฉนวน ROCKWOOL มาหุ้มด้วยผ้า FIBERGLASS และนำไปติตดั้งที่ผนังเพดานเรือ
ติดตั้งฉนวนผนังเรือ 1
ติดตั้งฉนวนผนังเรือ 2

งานที่7 : ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน

1. ติดตั้งฉนวน ROCKWOOL และ Cladding
ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน 1 (1)
ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน 3
ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน 2 (1)
ติดตั้งฉนวนท่อลมร้อน 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *